W dniu 27 czerwca 2019 roku zostanie uruchomiona nowa wersja serwisu Akademia PARP.
Dostępna będzie ona pod adresem: www.akademia.parp.gov.pl

Obecny serwis będzie dostępny tylko do końca września 2019 r. Po tym okresie dostęp do certyfikatów będzie niemożliwy. Prosimy o ukończenie rozpoczętych szkoleń i wydrukowanie lub zapisanie certyfikatów.

Studia przypadków

Jakie treści zawiera biznesplan i jak go napisać? [ilustracja do artykułu]

Coraz częściej słyszymy, że biznesplan to przestarzałe narzędzie, które nie przystaje do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości rynkowej, zwłaszcza w kontekście mikro- i małych firm rozpoczynających działalność. Niemniej, przy staraniu się o pozyskanie kapitału od instytucji finansowych, jest on w większości przypadków warunkiem koniecznym do rozpatrzenia wniosku o kredyt inwestycyjny czy otrzymania pieniędzy z funduszu.

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > Formularz rejestracyjny

Formularz rejestracyjny

Musisz się zalogować aby korzystać ze szkoleń Akademii PARP.
Jeśli masz już konto: po lewej stronie wpisz login, hasło i naciśnij "Zaloguj się do lekcji".
Jeśli nie: rejestracja jest błyskawiczna! Prosimy o wypełnienie wszystkich pól formularza poniżej.
 
Rejestracja jest błyskawiczna! Poniżej możesz podać minimum danych potrzebnych, aby zalogować się do Akademii PARP. Wszystkie pola muszą być wypełnione.
 

  Miernik siły hasła:

  Regulamin Akademii PARP

  § 1. Postanowienia ogólne

  1. Regulamin Akademii PARP, zwany dalej: „Regulaminem”, określa zasady i warunki korzystania z E-Szkoleń i Innych Zasobów Portalu, będących własnością Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, udostępnianych na Portalu dostępnym pod adresem internetowym akademiaparp.gov.pl.

  2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

   1) E-Szkolenie – szkolenie e-learningowe będące własnością PARP, które jest udostępniane Uczestnikowi wyłącznie po zalogowaniu do Portalu;
   2) Formularz rejestracyjny – elektroniczny formularz, którego wypełnienie warunkuje utworzenie konta na Portalu;
   3) Hasło - poufny ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do autoryzowanego dostępu do Portalu, określany przez Uczestnika w trakcie Rejestracji;
   4) Inne Zasoby Portalu – wszystkie materiały Portalu, do których dostęp nie wymaga zalogowania;
   5) Login - jawny ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do autoryzowanego dostępu do Portalu i E-Szkoleń, definiowany przez Uczestnika w trakcie Rejestracji;
   6) Organizatorzy – PARP i Partner PARP;
   7) PARP – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pańskiej 81/83, działająca na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, z późn. zm.);
   8) Partner PARP – podmiot współpracujący z PARP przy udostępnianiu E-Szkoleń i Innych Zasobów Portalu, administrujący E-Szkoleniami i Portalem na zlecenie PARP;
   9) Pliki „cookie” - dane zapisywane przez serwer na komputerze/innym urządzeniu użytkownika, dzięki którym serwer będzie mógł go zidentyfikować przy ponownym połączeniu. Zawartość plików cookie nie pozwala na identyfikację użytkownika;
   10) Portal – system informatyczny typu Learning Management System, na którym Organizatorzy udostępniają E-Szkolenia i Inne Zasoby Portalu, rejestrujący postępy Uczestnika w nauce, dostępny pod adresem www.akademiaparp.gov.pl;
   11) Rejestracja – proces polegający na założeniu przez Uczestnika konta na Portalu;
   12) Treść Uczestnika – treści umieszczone na Portalu przez Uczestnika, np. posty na forum;
   13) Uczestnik – zalogowany użytkownik Portalu;
   14) Wiadomość Systemowa – wiadomość wysłana automatycznie przez Portal, np. e-mail z potwierdzeniem dokonania Rejestracji.

  § 2. Zasady udostępniania Uczestnikowi E-Szkoleń i Innych Zasobów Portalu

  1. Korzystanie przez Uczestnika z Portalu jest nieodpłatne.
  2. Uzyskanie przez Uczestnika dostępu do Portalu ze E-Szkoleniami wymaga Rejestracji obejmującej: zdefiniowanie Loginu, Hasła, podania adresu poczty elektronicznej, płci.
  3. Po zakończeniu Rejestracji Uczestnik, w każdym czasie, może zmienić Hasło.
  4. W trakcie korzystania przez Uczestnika z Portalu nie jest instalowane na jego sprzęcie komputerowym bez jego wiedzy jakiekolwiek oprogramowanie, z wyłączeniem Plików „cookie”.
  5. W każdym momencie Uczestnik może zrezygnować z udziału w E-Szkoleniu, wybierając link „Zrezygnuj”.

  § 3. Prawa i obowiązki Uczestnika

  1. Uczestnik jest zobowiązany do korzystania z Portalu, w tym E-Szkoleń i Innych Zasobów Portalu, w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.
  2. Poprzez zatwierdzenie Formularza rejestracyjnego, Uczestnik potwierdza zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych oraz akceptuje postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
  3. Uczestnik nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z udziału w E-Szkoleniu na osoby trzecie.
  4. Uczestnicy mają prawo do zgłaszania uwag oraz błędów dotyczących działania Portalu, E-Szkoleń i Innych Zasobów Portalu na adres e-mail: msp@akademiaparp.gov.pl.
  5. Uczestnicy mogą przedstawiać propozycje E-Szkoleń poprzez wysłanie propozycji na adres e-mail: msp@akademiaparp.gov.pl. PARP zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia propozycji Uczestników.

  § 4. Usunięcie Loginu Uczestnika i inne ograniczenia w dostępie do Portalu

  1. Organizatorzy są uprawnieni do usunięcia Loginu Uczestnika lub treści wpisanej przez Uczestnika, tymczasowego lub trwałego zablokowania możliwości wypowiedzi przez Uczestnika lub innego ograniczenia Uczestnikowi dostępu do Portalu - według uznania Organizatorów - w przypadku, gdy:

   1) Login Uczestnika jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodnym z dobrymi obyczajami;
   2) wypowiedzi Uczestnika zawierają wyrażenia powszechnie uznane za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami;
   3) Organizatorzy uzyskali informację o prawdopodobnym incydencie bezpieczeństwa, w tym spowodowanym działaniem wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania w wyniku korzystania przez Uczestnika z Portalu;
   4) Uczestnik wykorzystuje konto na Portalu niezgodnie z przepisami prawa lub Regulaminu.
  2. Organizatorzy nie są zobowiązani informować Uczestnika o usunięciu Loginu, usunięciu Treści Uczestnika, zablokowaniu Uczestnikowi możliwości wypowiedzi lub ograniczeniu dostępu Uczestnika do Portalu oraz o powodujących je okolicznościach.
  3. Uczestnik nie może uruchomić lub aktywować usuniętego Loginu lub odtworzyć uprzednich Treści Uczestnika.

  § 5. Odpowiedzialność

  1. Jeśli nie określono inaczej - Portal, E-Szkolenia oraz Inne Zasoby Portalu, jak również ich poszczególne elementy stanowią własność PARP i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.).
  2. Informacje zawarte w Portalu, E-Szkoleniach i Innych Zasobach Portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym.
  3. Uczestnik zobowiązuje się do wykorzystywania informacji zawartych w Portalu,
  E-Szkoleniach i Innych Zasobach Portalu wyłącznie w celu wskazanym w ust. 2. Korzystanie i rozporządzenie informacjami wykraczające poza cel wskazany w ust. 2 wymaga uprzedniej, pisemnej zgody PARP.
  4. Autorzy E-Szkoleń, Innych Zasobów Portalu oraz wszelkich informacji publikowanych na Portalu dołożyli starań, aby treści w nich zawarte były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Podane informacje nie stanowią jednak źródła prawa, urzędowej interpretacji przepisów prawa, a także nie są oficjalnym stanowiskiem właściwych organów lub władz.
  5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo, według własnego uznania, do dokonywania zmian w E-Szkoleniach oraz Innych Zasobach Portalu bez wcześniejszego powiadomienia Uczestników oraz do usunięcia z Portalu lub tymczasowego lub stałego zablokowania dostępu do E-Szkoleń oraz Innych Zasobów Portalu.
  6. Organizatorzy nie gwarantują niewadliwego i nieprzerwanego dostępu do Portalu, E-Szkoleń oraz Innych Zasobów Portalu, jak również, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Uczestnika w bezbłędnej i kompletnej formie.
  7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzania – w każdym czasie – prac konserwacyjnych i wprowadzania aktualizacji Portalu. O zaplanowanych pracach Organizatorzy będą informować na stronie Portalu z 12-godzinnym wyprzedzeniem.
  8. W przypadkach wyjątkowych, w szczególności mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Portalu, Organizatorzy mają prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia korzystania z Portalu i jego zasobów, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu w szczególności przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
  9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:

   1) korzystania lub braku możliwości korzystania z Portalu, E-Szkoleń oraz Innych Zasobów Portalu;
   2) bezpośredniego lub pośredniego stosowania zawartych w Portalu, E-Szkoleniach oraz Innych Zasobach Portalu informacji, zastosowania w praktyce prezentowanych w nich przykładów;
   3) braku dokładności i kompletności informacji przedstawionych w Portalu, E-Szkoleniach oraz Innych Zasobach Portalu;
   4) uszkodzenia sprzętu komputerowego Uczestnika lub jego zasobów danych w trakcie lub w związku z korzystaniem z Portalu, E-Szkoleń i Innych Zasobów Portalu, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Uczestnika wirusów komputerowych;
   5) braku dostępności Portalu, E-Szkoleń i Innych Zasobów Portalu zaistniałego w wyniku awarii systemu łączności telekomunikacyjnej;
   6) wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych, sprzętu i szkód przez nie wywołanych, bez względu na przyczyny.
  10. Korzystanie z Portalu, E-Szkoleń i Innych Zasobów Portalu odbywa się wyłącznie na ryzyko Uczestnika.
  11. Uczestnik ponosi odpowiedzialność w stosunku do Organizatorów oraz osób trzecich za:
   1) treść podanych przez siebie informacji, jak również umieszczanych na Portalu wypowiedzi i informacji;
   2) szkody powstałe w wyniku ujawnienia osobom nieuprawnionym Loginu lub Hasła.

  § 6. Informacje o Uczestnikach

  1. Akceptując postanowienia Regulaminu, Uczestnik wyraża zgodę na:

   1) otrzymywanie Wiadomości Systemowych na podany w Formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej;
   2) otrzymywanie informacji związanych z udziałem w E-Szkoleniach i korzystaniem z Portalu i Innych Zasobów Portalu;
   3) otrzymywanie na podany w Formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej zaproszeń do udziału w sondażach dotyczących Portalu.
  2. Dane o Uczestniku uzyskane w trakcie korzystania z Portalu, E-Szkoleń i Innych Zasobów Portalu, w tym podane w Formularzu rejestracyjnym, badaniach ewaluacyjnych i sondażach, będą wykorzystywane przez Organizatorów wyłącznie w celach związanych z udziałem Uczestnika w „Akademii PARP”.

  § 7. Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych gromadzonych na Portalu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83, 00-834 Warszawa.
  2. Celem przetwarzania danych osobowych jest udział Uczestnika w „Akademii PARP”.
  3. Pozostałe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Uczestników dostępne są pod adresem: https://www.parp.gov.pl/regulamin-ochrony-danych-osobowych.

  § 8. Badania sondażowe i ewaluacyjne

  1. Uczestnicy E-Szkoleń mogą zostać objęci badaniem sondażowym lub ewaluacyjnym przeprowadzanym za pomocą mechanizmów Portalu lub innymi metodami.
  2. Uczestnicy biorący udział w badaniu sondażowym lub ewaluacyjnym nie otrzymują z tego tytułu od Organizatorów wynagrodzenia, rekompensaty poniesionych kosztów ani jakichkolwiek innych świadczeń.
  3. Uczestnik, który wypełnił ankietę w badaniu sondażowym uzyskuje jednorazową możliwość zapoznania się z jego wynikiem.

  § 9. Prawa do Treści Uczestników

  1. Organizatorzy nie roszczą sobie praw własności intelektualnej do Treści Uczestników. Załadowana lub wpisana Treść Uczestnika, w szczególności: praca grupowa, obraz we wspólnej przestrzeni rysunkowej, wspólne pliki pozostają własnością Uczestnika i mogą być przez niego samodzielnie usunięte po zalogowaniu się do Portalu.
  2. Uczestnik wyraża zgodę na upublicznienie przez Organizatorów Treści Uczestnika na Portalu w celu popularyzacji najlepszych praktyk oraz oznaczenia ich jego Loginem oraz imieniem i nazwiskiem.
  3. Organizatorzy są uprawnieni do wykonywania działań, o których mowa w ust. 2, według własnego uznania.

  § 10. Postanowienia końcowe

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2018 r.
  2. PARP zastrzega sobie prawo do wprowadzania – w każdym czasie – zmian w Regulaminie.
  3. Wszelkie zmiany wprowadzone do Regulaminu stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie akademiaparp.gov.pl.
  4. O każdej zmianie Regulaminu Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez wysłanie informacji na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu rejestracyjnym.
  5. Korzystanie przez Uczestnika z Portalu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.
  6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
  7. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby PARP.

  Opcjonalny kod promocyjny

  W ramach Akademii PARP organizujemy różne wydarzenia o charakterze promocyjnym. Jeśli Cię to dotyczy, wpisz otrzymany kod promocyjny, abyśmy mogli Cię zidentyfikować!

  Wpisz kod Kod zapisany. Dziękujemy.

  Kod promocyjny (opcjonalne)
  [?]