Studia przypadków

Słoneczne megawaty [ilustracja do artykułu] Wspaniała historia uporu, ciężkiej pracy, talentu i organicznego sukcesu "made in Poland". Watt S.A. to liczący się na świecie producent kolektorów słonecznych,

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > Formularz rejestracyjny

Formularz rejestracyjny

Musisz się zalogować aby korzystać ze szkoleń Akademii PARP.
Jeśli masz już konto: po lewej stronie wpisz login, hasło i naciśnij "Zaloguj się do lekcji".
Jeśli nie: rejestracja jest błyskawiczna! Prosimy o wypełnienie wszystkich pól formularza poniżej.
 
Rejestracja jest błyskawiczna! Poniżej możesz podać minimum danych potrzebnych, aby zalogować się do Akademii PARP. Wszystkie pola muszą być wypełnione.
 

  Miernik siły hasła:

  Regulamin Akademii PARP

  Postanowienia ogólne

  1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Szkoleń i Zasobów będących własnością Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, a także Materiałów Szkoleniowych, które mogą stanowić własność innych osób. Szkolenia, Zasoby i Materiały Szkoleniowe zwane są łącznie Treściami. Treści są udostępniane za pośrednictwem publicznej sieci Internet i Portalu dostępnego pod adresem internetowym akademiaparp.gov.pl
  2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
   1) Hasło - poufny ciąg znaków alfanumerycznych, znany wyłącznie Uczestnikowi, konieczny do autoryzowanego dostępu do Szkolenia lub innych Treści, określany przez Uczestnika w trakcie Rejestracji lub poprzez zmianę Hasła,
   2) Login - jawny ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do autoryzowanego dostępu do szkolenia, definiowany przez Uczestnika w procesie Rejestracji,
   3) PARP – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 81/83 działająca na podstawie ustawy z dnia z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.),
   4) Partner PARP – podmiot współpracujący z PARP przy udostępnianiu Szkoleń i innych Treści za pośrednictwem sieci Internet, administrujący Szkoleniami, innymi Treściami i portalem Akademii PARP na zlecenie PARP, lub działający na jego zlecenie Partner PARP nazywani są Organizatorami,
   5) Rejestracja - czynność dokonywana przez
   - przedsiębiorcę lub pracownika przedsiębiorstwa z sektora MMŚP lub
   - osobę z sektora dużych przedsiębiorstw lub
   - osobę planującą założenie własnej działalności gospodarczej, w celu uzyskania dostępu do Treści, udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet w ramach Akademii PARP,
   6) Uczestnik – osoba, która uzyskała dostęp do strefy zalogowania Akademii PARP w drodze rejestracji.
   7) Szkolenie – szkolenie e-learning, m-learning lub blended learning będące własnością PARP, udostępniane z wykorzystaniem systemu informatycznego typu LMS za pośrednictwem publicznej sieci Internet,
   8) Pigułka wiedzy - rodzaj Zasobu, krótka forma o charakterze informacyjno-szkoleniowym, udostępniana w Portalu, bez konieczności rejestracji.
   9) Gra - rodzaj Zasobu, gra szkoleniowa on-line stanowiąca własność PARP, udostępniana za pośrednictwem publicznej sieci Internet w ramach Akademii PARP.
   10) Platforma e-learning – system informatyczny typu LMS, dostępny po Rejestracji poprzez zalogowanie do portalu Akademii PARP, udostępniający Szkolenia i inne Treści, rejestrujący postępy w zakresie przyjętym przez Organizatorów
   11) Formularze – formularz rejestracyjny, formularz zapisu na pierwsze szkolenie oraz formularz certyfikatu, służące do zbierania danych od Uczestników
   12) Ambasador społeczności - dobrowolna, dostępna w ramach portalu Akademii PARP, rola reprezentanta społeczności, dostępna dla każdego uczestnika, który: - w ramach mechanizmów portalu poda kompletne dane, które zostaną pozytywnie zweryfikowane pod względem kompletności, prawidłowości i prawdziwości przez PARP lub Partnera PARP, a także - wyrazi chęć zostania ambasadorem społeczności, wypełniając formularz utworzenia społeczności z zaproszeniem dla innych uczestników, podlegającym akceptacji PARP/Partnera PARP, - zobowiąże się do przestrzegania kodeksu dobrych praktyk ambasadora społeczności, - uzyska warunkowe upoważnienie na ograniczone przetwarzanie określonych danych osobowych uczestników społeczności (imię, nazwisko, nazwa firmy, miejscowość), - nie narusza obowiązujących przepisów i regulacji, w tym wytycznych PARP i MRR w zakresie wizualizacji projektu i reguł pomocy publicznej.
   13) Społeczność - grupa uczestników, zidentyfikowana za pomocą mechanizmów portalu, odpowiadająca na zaproszenie do społeczności, wyodrębniona w celu rozwijania zainteresowań lub kompetencji zawodowych (profil społeczności). W Społeczności wykorzystywane są ścieżki szkoleniowe, które składają się z modułów szkoleń Akademii PARP wybranych przez Ambasadora społeczności albo z modułów rapid-learning opublikowanych przez Ambasadora społeczności za pomocą zapewnionego przez Organizatorów narzędzia autorskiego.

  Zasady udostępniania Szkoleń i innych Treści

  1. Korzystanie z Portalu, Platformy, Szkoleń oraz innych Treści jest nieodpłatne i dostępne dla właścicieli i pracowników mikro- oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) lub osób z sektora dużych przedsiębiorstw lub osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej, pod warunkiem, że dana osoba nie zlikwidowała działalności gospodarczej w okresie roku poprzedzającego przystąpienie do projektu. Definicja MMŚP znajduje się na Portalu oraz na witrynie internetowej PARP.
  2. Uzyskanie przez osobę zainteresowaną dostępu do Platformy ze Szkoleniami i innymi Treściami wymaga Rejestracji obejmującej: zdefiniowanie Loginu, Hasła, podania adresu konta poczty elektronicznej, rodzaju firmy (mikro-, mała, średnia, duża) lub zamiaru założenia własnej działalności gospodarczej oraz płci osoby rejestrującej się,
  3. PARP/Partner PARP może odmówić zarejestrowania osobie zainteresowanej w przypadku, gdy: 1) proponowany przez nią Login jest lub został już użyty, 2) dane wpisane w formularz (w szczególności adres e-mail) wskazują na stan faktyczny niezgodny z deklaracją np. osoba posługująca się danymi nie jest właścicielem lub pracownikiem MMŚP, chociaż zadeklarowała się jako uczestnik z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, 3) osoba narusza obowiązujące przepisy i regulacje, dobre obyczaje lub niniejszy regulamin
  4. Po zakończeniu procesu Rejestracji, w każdym czasie, Uczestnik może zmienić Hasło.
  5. Uzyskanie dostępu do pierwszego Szkolenia wymaga wypełnienia i wysłania przez Uczestnika formularza zapisu na pierwsze szkolenie. Zapisanie się na nowe Szkolenie po 1 grudnia 2008, może wiązać się z koniecznością uzupełnienia wcześniej podanych informacji w formularzu zapisu na pierwsze szkolenie, według obowiązującego zakresu.
  6. Dostęp do wszystkich modułów Szkoleń wymaga wypełnienia i wysłania przez Uczestnika formularza certyfikatu. Zaliczenie Szkolenia po 1 grudnia 2008, może wiązać się z koniecznością uzupełnienia wcześniej podanych informacji w formularzu certyfikatu, według obowiązującego zakresu.
  7. Dostęp do Szkoleń oraz innych Treści udostępnianych za pośrednictwem Platformy e-learning wymaga od Uczestnika podania Loginu i Hasła.
  8. Korzystanie ze Szkoleń i innych Treści jest nieodpłatne. Uczestnik ponosi koszty swoich połączeń internetowych z Portalem i Treściami udostępnianymi poprzez portal.
  9. Uczestnik poprzez umieszczenie swoich wypowiedzi, komentarzy i opinii, zdjęć, filmów, opisów oraz innych Materiałów Szkoleniowych w szczególności modułów rapid learning za pośrednictwem Portalu wyraża zgodę na rejestrowanie i publikowanie ich treści przez PARP/Partnera PARP w portalu oraz na oznaczenie ich Loginem Uczestnika oraz imieniem i nazwiskiem Uczestnika.
  10. W trakcie korzystania przez Uczestnika ze Szkoleń lub innych Treści nie jest instalowane na jego sprzęcie komputerowym bez jego wiedzy jakiekolwiek oprogramowanie.
  11. W każdej chwili Uczestnik ma możliwość zrezygnować z udziału w Szkoleniu, wybierając w Platformie link „Zrezygnuj”.

  Obowiązki Uczestnika

  1. Uczestnik jest zobowiązany do korzystania z zasobów Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.
  2. Korzystanie z Platformy i większości Treści wymaga logowania.
  3. Wypełniając Formularze Uczestnik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w Formularzach oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.
  4. Uczestnik zobowiązany jest w szczególności:
   1) podać prawdziwe dane w Formularzach,
   2) powiadomić PARP/Partnera PARP o wszelkich nieprawidłowościach w pracy, usterkach oraz o przerwach w dostępie do Szkoleń lub innych Treści,
   3) do ochrony oraz nieudostępniania osobom trzecim swojego Loginu i Hasła.
  5. Uczestnik nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z udziału w Szkoleniu na osoby trzecie.

  Usunięcie Loginu Uczestnika i inne ograniczenia w dostępie do zasobów Portalu

  1. PARP/Partner PARP jest uprawniony do usunięcia Loginu Uczestnika lub treści wpisywanej przez Uczestnika, zablokowania tymczasowego lub trwałego możliwości wypowiedzi Uczestnika lub innego ograniczenia dostępu do zasobów Portalu - według uznania PARP/Partnera PARP - w przypadku, gdy:
  2. Uczestnik nie dokonuje logowania do Szkolenia przez okres 30 kolejnych dni, 2) Uczestnik wykorzystuje konto niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa lub Regulaminu, 3) Uczestnik ukończył Szkolenie, po upływie 30 dni od dnia ukończenia Szkolenia - odpowiednio, przez Uczestnika, 4) upłynął okres udostępniania Szkolenia Uczestnikowi, 5) Login zdefiniowany przez Uczestnika jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodnym z dobrymi obyczajami. 6) wypowiedzi Uczestnika zawierają wyrażenia powszechnie uznane za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami, w tym z netykietą. 7) dane Uczestnika są niekompletne, niezgodne z prawdą, uniemożliwiające skuteczny kontakt lub nie spełniają kryterium kwalifikowalności do projektu wg wytycznych i instrukcji Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 8) PARP/Partner PARP uzyskał informację o prawdopodobnym incydencie bezpieczeństwa w tym spowodowanym działaniem wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania.
  3. PARP/Partner PARP nie ma obowiązku informować Uczestnika o okolicznościach powodujących usunięcie Loginu lub ograniczenie dostępu Uczestnika do zasobów Portalu.
  4. Uczestnik nie może uruchomić lub aktywować usuniętego Loginu lub odtworzyć uprzednio zapisanych przez Uczestnika informacji.
  5. Po usunięciu Loginu, PARP/Partner PARP jest uprawniony do umożliwienia innym Uczestnikom używania Loginu przypisanego wcześniej do Uczestnika.
  6. Uczestnik, który podczas wypełniania formularza zapisu na pierwsze szkolenie zadeklaruje chęć udziału jako osoba planująca założenie własnej firmy, do chwili, w której uzupełni dane firmy lub ostatecznie potwierdzi deklarację o zamiarze założenia własnej firmy, może mieć ograniczony/testowy dostęp do niektórych zasobów Portalu - według uznania PARP/Partnera PARP.

  Odpowiedzialność

  1. Jeśli inaczej nie określono serwis internetowy Akademia PARP, Szkolenia, Zasoby oraz poszczególne elementy w nich użyte stanowią własność PARP lub Partnerów PARP i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr. 80, poz. 904 z późn. zm.).
  2. Informacje zawarte w Portalu, Szkoleniach i Zasobach służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym.
  3. Autorzy Szkoleń, Zasobów a także wszelkich informacji publikowanych w Portalu i jego zasobach dołożyli starań, aby treści w nich zawarte były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Podane informacje nie stanowią jednak źródła prawa, urzędowej interpretacji przepisów prawa, a także nie są oficjalnym stanowiskiem właściwych organów lub władz.
  4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w Szkoleniach, Zasobach Portalu i Platformie bez wcześniejszego powiadomienia Uczestników.
  5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo, według własnego uznania: do usunięcia z Portalu i Platformy lub do zablokowania dostępu, tymczasowo lub na stałe, do Treści wprowadzonych przez Organizatorów na Platformę lub na Portal, do Materiałów Szkoleniowych wprowadzonych przez Uczestnika na Platformę.
  6. PARP/Partner PARP nie ponosi odpowiedzialności za:
   1) szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z Portalu, Platformy, Szkoleń oraz innych Treści, jak również wynikłych z bezpośredniego lub pośredniego stosowania zawartych w nich informacji, zastosowania w praktyce prezentowanych w nich przykładów, dokładność i kompletność przedstawionych w nich informacji,
   2) działania osób trzecich obsługujących sprzęt i oprogramowanie zapewniające prawidłowe i nieprzerwane działanie sieci Internet i stacji roboczej Uczestnika,
   3) szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Uczestnika bądź jego zasobów danych w trakcie lub w związku z korzystaniem z Portalu, Platformy, Szkoleń i innych Treści, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Uczestnika wirusów komputerowych,
   4) przypadki braku dostępności Portalu, Platformy, Szkoleń i innych Treści zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych, bez względu na przyczyny.
  7. Korzystanie z Portalu, Platformy i innych Treści odbywa się wyłącznie na ryzyko Uczestnika i koszt Uczestnika związany z połączeniem z Internetem. Organizatorzy nie gwarantują niewadliwego i nieprzerwanego dostępu.
  8. Organizatorzy nie gwarantują, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Uczestnika w bezbłędnej, kompletnej i pełnej formie.
  9. Organizatorzy nie odpowiadają za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
  10. Uczestnik ponosi odpowiedzialność w stosunku do Organizatorów oraz osób trzecich za:
   1) treść podanych przez siebie informacji, jak również umieszczanych w Portalu oraz na Platformie wypowiedzi i informacji,
   2) szkodę powstałą w wyniku ujawnienia osobom nieuprawnionym Loginu oraz Hasła.

  Informacje o Uczestnikach

  1. Akceptując postanowienia Regulaminu Uczestnik wyraża zgodę na:
   1) przetwarzanie danych podanych przez Uczestnika w Formularzach oraz uzyskanych przez PARP/Partnera PARP w trakcie korzystania przez Uczestnika ze Szkoleń lub innych Treści w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
   2) otrzymywanie informacji związanych z udziałem w Szkoleniach i korzystaniem z Portalu i innych zasobów, a także okresowego biuletynu Akademii PARP, będącego informacją o charakterze handlowym w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm), na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej.
   3) ujawnienie imienia i nazwiska Uczestnika Gry i ewentualnie nazwy jego firmy na stronie głównej Portalu w przypadku, gdy Uczestnik uzyska najlepsze wyniki w przeprowadzanej Edycji Gry.
   4) poprawianie przez PARP/Partnera PARP drobnych błędów/oczywistych pomyłek pisarskich we wprowadzonych przez Uczestnika danych, w szczególności takich błędów jak tzw. literówki w treści imienia lub miejscowości.
  2. Dane o Uczestniku uzyskane w trakcie korzystania ze Szkoleń i innych zasobów Portalu, w tym podane w Formularzach i sondażach, będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z udziałem przez Uczestnika w projekcie Akademii PARP, a także w celach statystycznych i badawczych przez PARP/Partnera PARP.
  3. Przekazywane przez Uczestnika w Formularzach dane są wykorzystywane w celu zapewnienia dostępu do Szkoleń i innych Treści i nie są ujawniane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków, kiedy ujawnienie takich informacji wymagane jest przepisami prawa.
  4. Każdy uczestnik jest kwalifikowany do udziału w projekcie przez PARP/Partnera PARP na podstawie danych podanych w formularzu zapisu na pierwsze szkolenie i ich ewentualnych uzupełnień.
  5. Jeżeli Uczestnik zakwalifikowany do udziału w projekcie dokona zmian w podanych uprzednio danych na dane niekompletne bądź niespełniające kryterium kwalifikowalności do projektu, PARP/Partner PARP w celu dalszej obsługi projektu, ewaluacji, realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością w ramach PO KL, będzie uznawać za obowiązującą wersję danych uczestnika spełniającą kryterium kwalifikowalności i zgodną z bieżącymi wytycznymi/instrukcjami Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Społeczności i Ambasador Społeczności

  1. Ambasador społeczności w ramach mechanizmów portalu ma możliwość organizowania ścieżek szkoleniowych składających się z modułów szkoleń internetowych Akademii PARP oraz ich automatycznego przeprowadzania dla społeczności.
  2. Ambasador społeczności w ramach swojej roli nie otrzymuje od PARP ani Partnera PARP wynagrodzenia, rekompensaty poniesionych kosztów ani innych świadczeń.
  3. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia:
   - regulaminu portalu lub kodeksu dobrych praktyk ambasadora społeczności przez ambasadora społeczności lub,
   - regulaminu portalu przez członka społeczności,
   PARP oraz Partner PARP zastrzegają sobie możliwość, w dowolnym momencie, bez uprzedzenia, w zależności od własnego uznania: odebrania roli ambasadora społeczności, usunięcia konta ambasadora społeczności z portalu lub uczestnika dopuszczającego się naruszenia.

  Think-tank Akademii PARP i badania ewaluacyjne

  1. W ramach think-tanku Akademii PARP PARP/Partner PARP zastrzegają możliwość
   - typowania próby losowej uczestników do sondażowego badania opinii związanej z tematyką szkolenia, teorią i praktyką ekonomii, a zwłaszcza zarządzania, oceną sytuacji gospodarczej i rynkowej w szczególności sektora MMŚP,
   - przerywania Szkolenia i uwarunkowania jego kontynuacji od wypełnienia ankiety w ramach badania sondażowego wyświetlonego w interfejsie Szkolenia lub wyrażenia odmowy wzięcia udziału w badaniu sondażowym,
   - udostępniania i upubliczniania wyników badań sondażowych w dowolny sposób, wg własnego uznania, pod warunkiem zapewnienia anonimowości uczestników, którzy wzięli udział w badaniu.
  2. Typowanie Uczestników do badania sondażowego odbywa się na podstawie przyjętej metodologii i doboru do próby statystycznej w oparciu o wybrane dane osobowe, dokonany przez uczestnika wybór szkoleń oraz postępy uzyskiwane w szkoleniach a także inne działania uczestnika podjęte w trakcie procesu dydaktycznego na portalu.
  3. Uczestnicy Szkolenia Akademii PARP mogą być wyrywkowo lub w 100% objęci badaniem ewaluacyjnym przeprowadzanym za pomocą mechanizmów portalu lub innymi metodami.
  4. Uczestnicy biorący udział w badaniu sondażowym (w ramach think-tank) lub ewaluacyjnym nie otrzymują z tego tytułu od PARP ani Partnera PARP wynagrodzenia, rekompensaty poniesionych kosztów ani jakichkolwiek innych świadczeń.
  5. Uczestnik, który wypełnił ankietę w badaniu sondażowym, uzyskuje jednorazową możliwość zapoznania się z bieżącym wynikiem badania sondażowego.

  Prawa autorskie do treści wpisywanej przez Uczestników

  1. PARP ani Partnerzy PARP nie roszczą sobie praw własności intelektualnej do treści wpisywanej przez Uczestnika na Portalu. Załadowana i/lub wpisana treść, w szczególności: praca grupowa, obraz we wspólnej przestrzeni rysunkowej, wspólne pliki. Materiały Szkoleniowe - zwane dalej Treścią Uczestnika, pozostają własnością Uczestnika i mogą być przez niego samodzielnie usunięte po zalogowaniu się.
  2. Uczestnik wyraża zgodę na ewentualne upublicznienie Treści Uczestnika na Portalu w celu popularyzacji najlepszych praktyk.
  3. PARP lub Partnerzy PARP są uprawnieni do wykonania działań, o których mowa w punkcie 2, według własnego uznania.

  Polityka restartowania i aktualizacji portalu

  1. Niezapowiedziane na stronie głównej restarty i wyłączenia portalu trwające do 10 minut mogą mieć miejsce każdego dnia poza godzinami pracy helpdesku czyli w godzinach 20:00-8:00 lub w niedziele i święta.
  2. Wszelkie inne restarty portalu będą sygnalizowane na stronie głównej z 12 godzinnym wyprzedzeniem
  3. W trakcie restartu bądź wyłączenia portalu, odwołanie do strony głównej lub podstron portalu, z wszystkich domen, powoduje wyświetlenie informacji o chwilowej niedostępności.

  Polityka cytowań

  1. Uczestnicy Szkoleń mogą cytować treści szkoleniowe udostępniane w Akademii PARP na ogólnie obowiązujących zasadach tzw. prawa cytatu, zgodnie z art. 29 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  2. Za minimalne oznaczenie źródła treści szkoleniowych uważa się wskazanie nazwy projektu "Akademia PARP", adresu portalu www.akademiaparp.gov.pl oraz daty dostępu.

  Postanowienia końcowe

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 września 2015r.
  2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
  3. Wszelkie zmiany wprowadzone do Regulaminu stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie www.akademiaparp.gov.pl. O każdej zmianie Regulaminu Uczestnik Szkolenia zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną wysłaną na adres konta e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
  4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
  5. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby PARP.

  Opcjonalny kod promocyjny

  W ramach Akademii PARP organizujemy różne wydarzenia o charakterze promocyjnym. Jeśli Cię to dotyczy, wpisz otrzymany kod promocyjny, abyśmy mogli Cię zidentyfikować!

  Wpisz kod Kod zapisany. Dziękujemy.

  Kod promocyjny (opcjonalne)
  [?]