Studia przypadków

Izotopy i nie tylko [ilustracja do artykułu]

– Siła Synektik tkwi w szukaniu nowych, innowacyjnych rozwiązań, które pomagają pacjentom w diagnostyce i terapii. Nieustannie poszerzamy kompetencje i wchodzimy w nowe obszary biznesowe przy jednoczesnym umacnianiu pozycji w dotychczasowych segmentach działalności - mówi Magdalena Kowalewska, dyrektor ds. marketingu i relacji inwestorskich grupy Synektik. Spółka zaczynała od dystrybucji i serwisowania sprzętu medycznego – dzisiaj jest krajowym liderem w produkcji radiofarmaceutyków. Dzięki wsparciu z programu Horyzont 2020 prowadzi prace nad innowacyjnym kardioznacznikiem.  

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > Szkolenie: Nowa szansa - prawo upadłościowe i naprawcze

Nowa szansa - prawo upadłościowe i naprawcze [b]

Szkolenie pozwala na zdobycie wiadomości związanych z postępowaniem upadłościowym i naprawczym. Dzięki niemu przedsiębiorcy, zwłaszcza Ci zagrożeni upadłością, dowiedzą się, jak przeprowadzić postępowanie upadłościowe i naprawcze. Szkolenie prezentuje krok po kroku zagadnienia związane z:
 • przeprowadzeniem postępowania naprawczego,
 • zasadami postępowania w trakcie ogłoszenia upadłości,
 • przebiegiem postępowania upadłościowego z opcją układu lub likwidacji,
 • skutkami ogłoszenia upadłości z opcją układu lub likwidacji,
 • obowiązkami uczestników postępowania upadłościowego.
Spis aktywności szkolenia
Nowa szansa - prawo upadłościowe i naprawcze

 • Lekcja instruktażowa
 • Moduł 1. Firma w kłopotach
 • Pretest do modułu 1
 • 1.1. Bankructwa firm w Polsce
 • 1.2. Efektywne zarządzanie należnościami
 • 1.3. Zasady minimalizowania ryzyka powstawania przeterminowanych należności
 • 1.4. Kłopoty finansowe w cyklu życia firmy - jak sobie z nimi poradzić?
 • 1.5. Sposoby poprawy płynności finansowej
 • Posttest do modułu 1
 • Moduł 2. Postępowanie naprawcze
 • Pretest do modułu 2
 • 2.1. Zasady postępowania naprawczego
 • 2.2. Uczestnicy postępowania naprawczego
 • 2.3. Etapy postępowania naprawczego
 • 2.4. Porównanie postępowania naprawczego z postępowaniem upadłościowym
 • Posttest do modułu 2
 • Moduł 3. Zasady postępowania w trakcie ogłaszania upadłości
 • Pretest do modułu 3
 • 3.1. Ustawowe przesłanki ogłoszenia upadłości
 • 3.2. Rodzaje postępowań upadłościowych
 • 3.3. Uczestnicy postępowania upadłościowego
 • 3.4. Kluczowe decyzje sądu w toku postępowania upadłościowego
 • Posttest do modułu 3
 • Moduł 4. Upadłość czy układ - którą drogę wybrać?
 • Pretest do modułu 4
 • 4.1. Upadłość poprzez likwidację majątku dłużnika
 • 4.2. Upadłość z możliwością zawarcia układu
 • 4.3. Zmiana sposobu prowadzenia upadłości w toku postępowania
 • Posttest do modułu 4
 • Moduł 5. Przebieg i możliwe scenariusze postępowania upadłościowego
 • Pretest do modułu 5
 • 5.1. Etapy postępowania upadłościowego
 • 5.2. Najważniejsze elementy postępowania upadłościowego
 • 5.3. Możliwość wyboru rodzaju upadłości
 • 5.4. Koszty związane z ogłoszeniem upadłości
 • 5.5. Środki odwoławcze
 • Posttest do modułu 5
 • Moduł 6. Upadłość z możliwością zawarcia układu
 • Pretest do modułu 6
 • 6.1. Sposoby restrukturyzacji majątku upadłego
 • 6.2. Wierzytelności oraz mienie objęte układem i wyłączone z układu
 • 6.3. Zawarcie i zatwierdzenie układu
 • 6.4. Zarząd własny upadłego nad majątkiem objętym układem
 • Posttest do modułu 6
 • Moduł 7. Upadłość obejmująca likwidację majątku upadłego
 • Pretest do modułu 7
 • 7.1. Skutki ogłoszenia upadłości co do osoby upadłego
 • 7.2. Skutki ogłoszenia upadłości co do majątku upadłego
 • 7.3. Skutki ogłoszenia upadłości w stosunku do zawartych umów
 • 7.4. Skutki ogłoszenia upadłości wobec majątku wspólnego
 • Posttest do modułu 7
 • Moduł 8. Przesłanki ogłoszenia upadłości
 • Pretest do modułu 8
 • 8.1. Okoliczności ogłoszenia upadłości
 • 8.2. Wniosek o ogłoszenie upadłości
 • 8.3. Wpływ upadłości na egzekucję komorniczą
 • Posttest do modułu 8
 • Moduł 9. Wierzyciel jako strona w postępowaniu upadłościowym
 • Pretest do modułu 9
 • 9.1. Ustalenie listy wierzytelności
 • 9.2. Zaskarżenie listy wierzytelności
 • 9.3. Sposób podziału masy upadłości
 • 9.4. Należności, które nie znalazły pokrycia w masie upadłości
 • Posttest do modułu 9
 • Moduł 10. Jak upadły może kontrolować przebieg postępowania upadłościowego
 • Pretest do modułu 10
 • 10.1. Obowiązki uczestników postępowania wobec upadłego
 • 10.2. Działania dłużnika w trakcie przebiegu postępowania
 • Posttest do modułu 10
 • Moduł 11. Odpowiedzialność upadłego
 • Pretest do modułu 11
 • 11.1. Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.
 • 11.2. Orzeczenie zakazu prowadzenia działalności przez upadłego
 • 11.3. Odpowiedzialność za udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzycieli
 • 11.4. Odpowiedzialność karna za celowe doprowadzenie do upadłości
 • Posttest do modułu 11