Studia przypadków

Izotopy i nie tylko [ilustracja do artykułu]

– Siła Synektik tkwi w szukaniu nowych, innowacyjnych rozwiązań, które pomagają pacjentom w diagnostyce i terapii. Nieustannie poszerzamy kompetencje i wchodzimy w nowe obszary biznesowe przy jednoczesnym umacnianiu pozycji w dotychczasowych segmentach działalności - mówi Magdalena Kowalewska, dyrektor ds. marketingu i relacji inwestorskich grupy Synektik. Spółka zaczynała od dystrybucji i serwisowania sprzętu medycznego – dzisiaj jest krajowym liderem w produkcji radiofarmaceutyków. Dzięki wsparciu z programu Horyzont 2020 prowadzi prace nad innowacyjnym kardioznacznikiem.  

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > Szkolenie: Prawo Pracy w MŚP

Prawo Pracy w MŚP [b]

Szkolenie uczy, jak w praktyczny sposób stosować zasady prawa pracy obowiązujące w polskim prawie. Uczestnik dowiaduje się w szczególności:
 • jak nawiązać i rozwiązać stosunek pracy,
 • z jakich elastycznych form zatrudnienia może korzystać pracodawca,
 • jakie są obowiązki pracodawcy związane m.in. z organizacją pracy, bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną zdrowia pracowników, ochroną pracy kobiet, osób młodocianych,
 • jakie są prawa pracownika, m.in. w zakresie wynagrodzenia za pracę i urlopów,
 • jakie są obowiązki pracownika i odpowiedzialność za ich naruszenie,
 • w jaki sposób prawo pracy chroni przed dyskryminacją i mobbingiem,
 • jak rozwiązuje się ewentualne spory między pracownikiem a pracodawcą.
Spis aktywności szkolenia
Prawo Pracy w MŚP

 • Lekcja instruktażowa
 • Moduł 1. Nawiązanie stosunku pracy
 • Pretest do modułu 1
 • 1.1. Pojęcie, przedmiot i źródła prawa pracy
 • 1.2. Stosunek pracy a stosunki cywilnoprawne
 • 1.3. Nawiązanie stosunku pracy, rodzaje umów o pracę, pozaumowne stosunki pracy
 • 1.4. Obowiązki związane z nawiązaniem stosunku pracy
 • Posttest do modułu 1
 • Moduł 2. Elastyczne i specyficzne formy zatrudnienia
 • Pretest do modułu 2
 • 2.1. Elastyczne formy pracy
 • 2.2. Specyficzne formy pracy
 • 2.3. Samozatrudnienie i praca nakładcza
 • Posttest do modułu 2
 • Moduł 3. Ustanie i zmiana stosunku pracy
 • Pretest do modułu 3
 • 3.1. Porozumienie stron, rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem, rozwiązanie umowy terminowej
 • 3.2. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • 3.3. Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników (zwolnienia grupowe)
 • 3.4. Wygaśnięcie umowy o pracę oraz zmiana treści stosunku pracy
 • Posttest do modułu 3
 • Moduł 4. Obowiązki i odpowiedzialność stron stosunku pracy
 • Pretest do modułu 4
 • 4.1. Obowiązki pracodawcy i pracownika
 • 4.2. Odpowiedzialność pracodawcy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
 • 4.3. Odpowiedzialność pracownika za naruszenie obowiązków
 • 4.4. Zakaz dyskryminacji oraz ochrona przed mobbingiem
 • Posttest do modułu 4
 • Moduł 5. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
 • Pretest do modułu 5
 • 5.1. Charakterystyka i zasady ustalania wynagrodzenia za pracę
 • 5.2. Ochrona wynagrodzenia oraz ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
 • 5.3. Inne świadczenia związane z pracą
 • Posttest do modułu 5
 • Moduł 6. Czas pracy i urlopy
 • Pretest do modułu 6
 • 6.1. Pojęcie czasu pracy oraz wymiar, normy, rodzaje czasu pracy
 • 6.2. Sposoby realizacji podstawowego czasu pracy oraz okresy odpoczynku
 • 6.3. Praca w godzinach nadliczbowych, praca w nocy, praca w niedziele i święta
 • 6.4. Urlopy wypoczynkowe
 • 6.5. Pozostałe urlopy i zwolnienia od pracy
 • Posttest do modułu 6
 • Moduł 7. Ochrona pracy
 • Pretest do modułu 7
 • 7.1. Powszechna ochrona pracy oraz profilaktyczna ochrona zdrowia
 • 7.2. Ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i choroby zawodowej
 • 7.3 Szczególna ochrona pracy kobiet
 • 7.4. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
 • 7.5 Szczególna ochrona młodocianych
 • Posttest do modułu 7
 • Moduł 8. Spory wynikające ze stosunku pracy
 • Pretest do modułu 8
 • 8.1 Spory zbiorowe
 • 8.2. Roszczenia stron w związku z wadliwym ustaniem stosunku pracy
 • 8.3. Spory indywidualne – rozstrzyganie sporów w postępowaniu pojednawczym i postępowaniu sądowym
 • Posttest do modułu 8