Studia przypadków

Izotopy i nie tylko [ilustracja do artykułu]

– Siła Synektik tkwi w szukaniu nowych, innowacyjnych rozwiązań, które pomagają pacjentom w diagnostyce i terapii. Nieustannie poszerzamy kompetencje i wchodzimy w nowe obszary biznesowe przy jednoczesnym umacnianiu pozycji w dotychczasowych segmentach działalności - mówi Magdalena Kowalewska, dyrektor ds. marketingu i relacji inwestorskich grupy Synektik. Spółka zaczynała od dystrybucji i serwisowania sprzętu medycznego – dzisiaj jest krajowym liderem w produkcji radiofarmaceutyków. Dzięki wsparciu z programu Horyzont 2020 prowadzi prace nad innowacyjnym kardioznacznikiem.  

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > Szkolenie: Podatek PIT

Podatek PIT [b]

Szkolenie pozwala na zdobycie wiadomości związanych z podatkiem PIT. Dzięki niemu podatnicy tego podatku, czyli zarówno osoby fizyczne, jak i wspólnicy spółek osobowych, będą mogli pogłębić swoją wiedzę na temat podatku dochodowego od osób fizycznych. Szkolenie prezentuje krok po kroku zagadnienia związane z:
 • podmiotem i przedmiotem podatku PIT,
 • dochodami ze stosunku pracy, umów zlecenia i o dzieło oraz praw autorskich
 • przychodami oraz kosztami uzyskania przychodów z działalności gospodarczej oraz z dochodami z tej działalności,
 • sprzedażą i korzystaniem z majątku,
a także wiele innych praktycznych informacji dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce.
 • Lekcja instruktażowa
 • Moduł 1. Zagadnienia wstępne
 • Pretest do modułu 1
 • 1.1. Podmiot opodatkowania, opodatkowanie spółek osobowych
 • 1.2. Przedmiot opodatkowania i inne ważne pojęcia
 • 1.3. Wybrane zwolnienia z podatku
 • Posttest do modułu 1
 • Moduł 2. Dochody ze stosunku pracy, umów zlecenia i o dzieło oraz praw autorskich
 • Pretest do modułu 2
 • 2.1. Przychody i koszty uzyskania przychodów pracowników
 • 2.2. Zwolnienia podatkowe w zakresie przychodów ze stosunku pracy
 • 2.3. Przychody i koszty uzyskania przychodów zleceniobiorców oraz z umowy o dzieło
 • 2.4. Przychody i koszty uzyskania przychodów twórców
 • Posttest do modułu 2
 • Moduł 3. Działalność gospodarcza - przychody i koszty uzyskania
 • Pretest do modułu 3
 • 3.1. Przychody z działalności gospodarczej
 • 3.2. Koszty uzyskania przychodów przedsiębiorców
 • 3.3. Szczególne kategorie kosztów podatkowych, koszty niestanowiące kosztów podatkowych
 • 3.4. Różnice kursowe
 • 3.5. Leasing
 • Posttest do modułu 3
 • Moduł 4. Dochody z działalności gospodarczej
 • Pretest do modułu 4
 • 4.1. Ustalanie dochodu z działalności gospodarczej i zasady jego opodatkowania w ramach zasad ogólnych
 • 4.2. Odprowadzanie zaliczek na podatek w trakcie roku
 • 4.3. Likwidacja i zawieszenie działalności gospodarczej
 • 4.4. Ewidencje podatkowe: podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • 4.5. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • 4.6. Karta podatkowa
 • Posttest do modułu 4
 • Moduł 5. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Pretest do modułu 5
 • 5.1. Wydatki na nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jako koszt podatkowy
 • 5.2. Wartość początkowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • 5.3. Zasady prowadzenia amortyzacji
 • 5.4. Amortyzacja niestanowiąca kosztów uzyskania przychodów oraz inne koszty związane z majątkiem trwałym niestanowiące kosztów podatkowych
 • Posttest do modułu 5
 • Moduł 6. Sprzedaż i korzystanie z majątku
 • Pretest do modułu 6
 • 6.1. Dochód ze sprzedaży nieruchomości
 • 6.2. Dochód ze sprzedaży innych składników majątkowych
 • 6.3. Najem i dzierżawa nieruchomości
 • Posttest do modułu 6
 • Moduł 7. Dochody z kapitałów pieniężnych
 • Pretest do modułu 7
 • 7.1. Opodatkowanie odsetek, dochody z uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych i ubezpieczeniowych
 • 7.2. Opodatkowanie dywidend i innych dochodów z udziału w zyskach osób prawnych
 • 7.3. Sprzedaż akcji, udziałów i papierów wartościowych
 • 7.4. Dochody z tytułu wniesienia aportu do spółki kapitałowej
 • Posttest do modułu 7
 • Moduł 8. Szczególne przypadki opodatkowania dochodów
 • Pretest do modułu 8
 • 8.1. Dochody z nieujawnionych źródeł przychodów
 • 8.2. Szacowanie dochodów z tytułu cen transferowych podmiotów powiązanych
 • 8.3. Inne szczególne przypadki opodatkowania
 • Posttest do modułu 8
 • Moduł 9. Opodatkowanie dochodów uzyskanych zagranicą oraz dochodów uzyskanych w Polsce przez podatników zagranicznych
 • Pretest do modułu 9
 • 9.1. Pojęcie nieograniczonego i ograniczonego obowiązku podatkowego
 • 9.2. Metody unikania podwójnego opodatkowania
 • 9.3. Ryczałtowe formy opodatkowania dochodów zagranicznych
 • 9.4. Opodatkowanie dochodów w świetle umów międzynarodowych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania
 • Posttest do modułu 9
 • Moduł 10. Rozliczenie roczne podatku
 • Pretest do modułu 10
 • 10.1. Opodatkowanie indywidualne oraz rozliczenie wspólne małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci
 • 10.2. Ulgi i odliczenia
 • 10.3. Zaliczki a rozliczenie roczne
 • 10.4. Termin i formy złożenia zeznania rocznego
 • Posttest do modułu 10