Studia przypadków

Izotopy i nie tylko [ilustracja do artykułu]

– Siła Synektik tkwi w szukaniu nowych, innowacyjnych rozwiązań, które pomagają pacjentom w diagnostyce i terapii. Nieustannie poszerzamy kompetencje i wchodzimy w nowe obszary biznesowe przy jednoczesnym umacnianiu pozycji w dotychczasowych segmentach działalności - mówi Magdalena Kowalewska, dyrektor ds. marketingu i relacji inwestorskich grupy Synektik. Spółka zaczynała od dystrybucji i serwisowania sprzętu medycznego – dzisiaj jest krajowym liderem w produkcji radiofarmaceutyków. Dzięki wsparciu z programu Horyzont 2020 prowadzi prace nad innowacyjnym kardioznacznikiem.  

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > Szkolenie: Podatek CIT

Podatek CIT [b]

Szkolenie pozwala na zdobycie wiadomości związanych z podatkiem CIT. Dzięki niemu osoby, rozpoczynające dopiero działalność gospodarczą, a także przedsiębiorcy, którzy wciąż mają wątpliwości w niektórych kwestiach związanych z podatkiem CIT, poznają najważniejsze kwestie związane z tym podatkiem. Szkolenie prezentuje krok po kroku zagadnienia związane z:
 • podmiotem i przedmiotem podatku CIT,
 • przychodami oraz kosztami uzyskania przychodów,
 • zwolnieniami podatkowymi,
a także wiele innych praktycznych informacji dotyczących podatku od towarów i usług w Polsce.
 • Lekcja instruktażowa
 • Moduł 1. Podatnik i podstawowe elementy podatku CIT
 • Pretest do modułu 1
 • 1.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania, rok podatkowy
 • 1.2. Zasada ustalenia zobowiązana podatkowego
 • 1.3. Podmioty powiązane - szczególne rozwiązania podatkowe w zakresie cen transferowych
 • 1.4. Różnice kursowe jako koszty i przychody podatkowe
 • Posttest do modułu 1
 • Moduł 2. Przychody podatkowe
 • Pretest do modułu 2
 • 2.1. Przychody z działalności gospodarczej
 • 2.2. Przychody z tytułu świadczeń nieodpłatnych i częściowo odpłatnych
 • 2.3. Wybrane kategorie przychodów
 • 2.4. Wyłączenia z przychodów
 • Posttest do modułu 2
 • Moduł 3. Koszty uzyskania przychodów
 • Pretest do modułu 3
 • 3.1. Kwalifikacja kosztów jako koszty podatkowe oraz przyporządkowanie kosztów w czasie
 • 3.2. Wybrane koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów
 • 3.3. Koszty związane z pracownikami, ponoszone na rzecz organów spółki oraz koszty reprezentacji, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów
 • 3.4. Nieściągalne wierzytelności jako koszty podatkowe
 • 3.5. Leasing
 • Posttest do modułu 3
 • Moduł 4. Zwolnienia podatkowe
 • Pretest do modułu 4
 • 4.1. Zwolnienia dotyczące podatników realizujących szczególne cele
 • 4.2. Dochody z tytułu dotacji i środków UE, dopłat i subwencji
 • 4.3. Zwolnienie dla podatników prowadzących działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej
 • Posttest do modułu 4
 • Moduł 5. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Pretest do modułu 5
 • 5.1 Wydatki na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jako koszt podatkowy
 • 5.2. Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • 5.3. Zasady prowadzenia amortyzacji
 • 5.4. Amortyzacja niestanowiąca kosztów uzyskania przychodów oraz inne koszty związane z majątkiem trwałym niestanowiące kosztów podatkowych
 • Posttest do modułu 5
 • Moduł 6. Płatnik podatku dochodowego i dochody z udziału w zyskach osób prawnych
 • Pretest do modułu 6
 • 6.1. Dochody osób zagranicznych a obowiązek płatniczy w Polsce
 • 6.2. Opodatkowanie dywidend uzyskiwanych przez polskich podatników i osoby zagraniczne
 • 6.3. Inne dochody z udziału w zyskach osób prawnych
 • Posttest do modułu 6
 • Moduł 7. Zapłata podatku i zeznania podatkowe
 • Pretest do modułu 7
 • 7.1. Rozliczenie podatku w trakcie roku podatkowego
 • 7.2. Roczne rozliczenie podatku
 • 7.3. Korekta zeznania rocznego
 • 7.4. Właściwość urzędu skarbowego i odpowiedzialność karno skarbowa
 • Posttest do modułu 7