Studia przypadków

Izotopy i nie tylko [ilustracja do artykułu]

– Siła Synektik tkwi w szukaniu nowych, innowacyjnych rozwiązań, które pomagają pacjentom w diagnostyce i terapii. Nieustannie poszerzamy kompetencje i wchodzimy w nowe obszary biznesowe przy jednoczesnym umacnianiu pozycji w dotychczasowych segmentach działalności - mówi Magdalena Kowalewska, dyrektor ds. marketingu i relacji inwestorskich grupy Synektik. Spółka zaczynała od dystrybucji i serwisowania sprzętu medycznego – dzisiaj jest krajowym liderem w produkcji radiofarmaceutyków. Dzięki wsparciu z programu Horyzont 2020 prowadzi prace nad innowacyjnym kardioznacznikiem.  

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > Szkolenie: Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne [b]

Kurs „Zamówienia publiczne” ma na celu zapoznanie uczestników szkoleń z zasadami związanymi ze składaniem u udzielaniem zamówień publicznych zawartymi w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Jest to kurs przeznaczony zarówno dla zamawiających i wykonawców, którzy dzięki niemu dowiedzą się, m.in.:
Spis aktywności szkolenia
Zamówienia publiczne

 • Lekcja instruktażowa
 • Moduł 1. Zamówienia publiczne w Polsce - ogólne uwarunkowania
 • Pretest do modułu 1
 • 1.1. Ustawa Prawo zamówień publicznych
 • 1.2. Zakres przedmiotowy stosowania Ustawy
 • 1.3. Zakres podmiotowy stosowania Ustawy
 • 1.4. Zasady rynku zamówień publicznych i ich konsekwencje dla wykonawców
 • Posttest do modułu 1
 • Moduł 2. Wykonawca w postępowaniu publicznym
 • Pretest do modułu 2
 • 2.1. Wykonawcy na rynku zamówień publicznych
 • 2.2. Wykonawcy samodzielni i wspólni
 • 2.3. Warunki stawiane wykonawcom
 • Posttest do modułu 2
 • Moduł 3. Przebieg postępowania o zamówienie publiczne
 • Pretest do modułu 3
 • 3.1. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne przez zamawiającego
 • 3.2. Udział wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne
 • Posttest do modułu 3
 • Moduł 4. Tryby postępowania o zamówienia publiczne
 • Pretest do modułu 4
 • 4.1. Przetarg nieograniczony
 • 4.2. Przetarg ograniczony
 • 4.3. Negocjacje z ogłoszeniem
 • 4.4. Dialog konkurencyjny
 • 4.5. Negocjacje bez ogłoszenia
 • 4.6. Zamówienie z wolnej ręki
 • 4.7. Zapytanie o cenę
 • 4.8. Licytacja elektroniczna
 • Posttest do modułu 4
 • Moduł 5. Źródła informacji o zamówieniach publicznych
 • Pretest do modułu 5
 • 5.1. Ogłoszenia
 • 5.2. Gdzie publikowane są ogłoszenia o zamówieniach przez polskich zamawiających
 • 5.3. Biuletyn Zamówień Publicznych (BZP)
 • 5.4. Ogłoszenia o zamówieniach w Unii Europejskiej
 • 5.5. W jaki sposób szukać informacji o zamówieniach
 • Posttest do modułu 5
 • Moduł 6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
 • Pretest do modułu 6
 • 6.1. SIWZ - informacje ogólne, cel i rola w postępowaniu
 • 6.2. SIWZ - katalog informacji
 • 6.3. SIWZ – wyjaśnienia i zmiany
 • Posttest do modułu 6
 • Moduł 7. Zasady przygotowywania ofert
 • Pretest do modułu 7
 • 7.1. Zespół przygotowujący ofertę
 • 7.2. Oferta - jej zakres i typy
 • 7.3. Na co zwrócić uwagę przy przygotowywaniu oferty?
 • 7.4. Na co zwrócić uwagę przy składaniu oferty?
 • Posttest do modułu 7
 • Moduł 8. Przebieg procesu otwarcia i oceny ofert
 • Pretest do modułu 8
 • 8.1. Otwarcie ofert
 • 8.2. Ocena ofert - informacje ogólne
 • 8.3. Ocena ofert – weryfikacja warunków podmiotowych
 • 8.4. Ocena ofert - ocena treści oferty
 • 8.5. Odrzucenie oferty
 • 8.6. Wybór najkorzystniejszej oferty
 • 8.7. Unieważnienie postępowania
 • Posttest do modułu 8
 • Moduł 9. Umowy w sprawie zamówienia publicznego
 • Pretest do modułu 9
 • 9.1. Umowy - informacje ogólne
 • 9.2. Określenie istotnych warunków umowy
 • 9.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy i zaliczki
 • 9.4. Zmiany w umowie i odstąpienie od umowy
 • 9.5. Unieważnienie umowy
 • Posttest do modułu 9
 • Moduł 10. System ochrony praw wykonawców
 • Pretest do modułu 10
 • 10.1. System ochrony praw wykonawców - informacje ogólne
 • 10.2. Odwołanie i postępowanie odwoławcze
 • 10.3. Procedura rozstrzygnięcia odwołania
 • 10.4. Skarga do sądu - postępowanie skargowe
 • Posttest do modułu 10