Studia przypadków

Izotopy i nie tylko [ilustracja do artykułu]

– Siła Synektik tkwi w szukaniu nowych, innowacyjnych rozwiązań, które pomagają pacjentom w diagnostyce i terapii. Nieustannie poszerzamy kompetencje i wchodzimy w nowe obszary biznesowe przy jednoczesnym umacnianiu pozycji w dotychczasowych segmentach działalności - mówi Magdalena Kowalewska, dyrektor ds. marketingu i relacji inwestorskich grupy Synektik. Spółka zaczynała od dystrybucji i serwisowania sprzętu medycznego – dzisiaj jest krajowym liderem w produkcji radiofarmaceutyków. Dzięki wsparciu z programu Horyzont 2020 prowadzi prace nad innowacyjnym kardioznacznikiem.  

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > Szkolenie: Ochrona własności intelektualnej

Ochrona własności intelektualnej [b]

Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej - szkolenie szczegółowo przedstawia tematykę ochrony własności intelektualnej i przemysłowej. Uczestnicy poznają podstawy prawne. W szkoleniu omówiono przedmioty i formy ochrony. Są w nim także informacje o ochronie produktów regionalnych i tradycyjnych. Dużo miejsca poświęcono ochronie praw autorskich. W szkoleniu znalazły się także informacje patentowe – znaczenie, klasyfikacja, wydawnictwa, bazy informacji. Uczestnicy szkolenia poznają również rodzaje naruszeń praw wyłącznych. Obszerną część szkolenia przeznaczono na zagadnienia związane z zarządzaniem własnością przemysłową i intelektualną.
Spis aktywności szkolenia
Ochrona własności intelektualnej

 • Lekcja instruktażowa
 • Moduł 1. Własność intelektualna i przemysłowa w przedsiębiorstwie
 • Pretest do modułu 1
 • 1.1. Problematyka ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwie
 • 1.2. Strategia ochrony
 • Posttest do modułu 1
 • Moduł 2. Prawo autorskie i prawa pokrewne
 • Pretest do modułu 2
 • 2.1. Wstęp do prawa autorskiego
 • 2.2. Treść prawa autorskiego
 • 2.3. Ochrona praw autorskich
 • 2.4. Prawa pokrewne – podstawowe pojęcia i regulacje
 • Posttest do modułu 2
 • Moduł 3. Wynalazek i wzór użytkowy
 • Pretest do modułu 3
 • 3.1. Patent na wynalazek i prawo ochronne na wzór użytkowy
 • 3.2. Procedura i dokumentacja zgłoszeniowa wynalazków i wzorów użytkowych
 • 3.3. Badanie ustawowych warunków wymaganych do uzyskania patentu (prawa ochronnego)
 • 3.4. Procedura uzyskania prawa na wynalazek i wzór użytkowy
 • Posttest do modułu 3
 • Moduł 4. Znak towarowy
 • Pretest do modułu 4
 • 4.1. Znak towarowy i prawo ochronne
 • 4.2. Procedura uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy w trybie krajowym
 • 4.3. Procedura uzyskania prawa na znak towarowy w trybie międzynarodowym
 • 4.4. Procedura uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy w trybie wspólnotowym
 • Posttest do modułu 4
 • Moduł 5. Wzór przemysłowy
 • Pretest do modułu 5
 • 5.1. Wzór przemysłowy i prawo z rejestracji
 • 5.2. Procedura uzyskania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego w trybie krajowym
 • 5.3. Procedura uzyskania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego w trybie wspólnotowym
 • Posttest do modułu 5
 • Moduł 6. Oznaczenie geograficzne
 • Pretest do modułu 6
 • 6.1. Oznaczenie geograficzne i prawo z rejestracji
 • 6.2. Procedura uzyskania prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego w trybie krajowym
 • 6.3. Ochrona oznaczeń geograficznych, nazw pochodzenia oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolno-spożywczych w UE
 • Posttest do modułu 6
 • Moduł 7. Postępowanie sporne
 • Pretest do modułu 7
 • 7.1. Właściwość rzeczowa Urzędu Patentowego RP działającego w trybie spornym
 • 7.2. Procedura obowiązująca przy rozstrzyganiu spraw spornych
 • 7.3. Orzeczenia wydawane w postępowaniu spornym i ich zaskarżanie
 • Posttest do modułu 7
 • Moduł 8. Naruszenia praw wyłącznych
 • Pretest do modułu 8
 • 8.1. Ogólna charakterystyka naruszeń praw wyłącznych
 • 8.2. Roszczenia przysługujące z tytułu naruszenia praw wyłącznych (1)
 • 8.3. Roszczenia przysługujące z tytułu naruszenia praw wyłącznych (2)
 • 8.4. Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia prawa wyłącznego
 • 8.5. Naruszenia praw w Internecie
 • Posttest do modułu 8
 • Moduł 9. Zarządzanie własnością przemysłową i intelektualną
 • Pretest do modułu 9
 • 9.1. Pojęcie i modele zarządzania własnością przemysłową i intelektualną (innowacjami)
 • 9.2. Organizacja działalności innowacyjnej w MŚP
 • 9.3. Obrót prawami własności przemysłowej (transfer innowacji)
 • 9.4. Umowy służące do transferu innowacji
 • Posttest do modułu 9