Studia przypadków

Ziarnko do ziarnka … i mamy biznes [ilustracja do artykułu]

Przykład firmy BHZ Agromat pokazuje, że nie trzeba być jednorożcem aby odnieść rynkowy sukces. Na działalności dystrybucyjnej też się nieźle zarabia. Trzeba tylko znaleźć odpowiednią niszę, jak Zbigniew Matusiak, którego firma sprzedaje surowce ekologiczne w całej Europie.

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > Szkolenie: Biznesplan

Biznesplan

Szkolenie uczy, w jaki sposób sporządzać biznesplan dla przedsiębiorstwa. Uzasadnia, dlaczego biznesplan należy sporządzać regularnie, a nie tylko na potrzeby instytucji kredytujących lub finansujących. Wyjaśnia także, na przykładach, w jaki sposób dokonywać analiz niezbędnych do stworzenia biznesplanu. Pierwsza część szkolenia zapoznaje z rolą, funkcją oraz ogólnymi zasadami tworzenia biznesplanu. Omawia także strukturę standardowego biznesplanu. Kolejne moduły szkolenia wyjaśniają, w jaki sposób należy przygotowywać poszczególne części biznesplanu. Określają, jakie informacje należy zawrzeć w każdej z tych części oraz wyjaśniają, jak należy przeprowadzać niezbędne analizy. Szkolenie omawia także możliwe źródła finansowania dla MŚP. Zapoznaje z metodami przygotowywania prognoz finansowych oraz sposobami szacowania opłacalności inwestycji.
 • Lekcja instruktażowa
 • Moduł 1. Sporządzanie biznesplanu
 • Pretest do modułu 1
 • 1.1. Cel i korzyści z przygotowania biznesplanu
 • 1.2. Zasady budowy biznesplanu
 • 1.3. Struktura biznesplanu - główne elementy składowe
 • 1.4. Wdrożenie biznesplanu
 • Posttest do modułu 1
 • Moduł 2. Analiza firmy i produktu
 • Pretest do modułu 2
 • 2.1. Informacje o firmie
 • 2.2. Analiza SWOT- uniwersalne narzędzie analizy
 • 2.3. Charakterystyka produktu lub usługi w biznesplanie
 • Posttest do modułu 2
 • Moduł 3. Charakterystyka inwestycji
 • Pretest do modułu 3
 • 3.1. Przedmiot inwestycji
 • 3.2. Zasoby techniczne i ludzkie niezbędne do realizacji inwestycji
 • Posttest do modułu 3
 • Moduł 4. Analiza rynku i strategia marketingowa
 • Pretest do modułu 4
 • 4.1. Analiza rynku i konkurencji
 • 4.2. Analiza popytu
 • 4.3. Strategia marketingowa
 • Posttest do modułu 4
 • Moduł 5. Dostępne źródła finansowania
 • Pretest do modułu 5
 • 5.1. Kredyt - wprowadzenie
 • 5.2. Kredyt w praktyce
 • 5.3. Leasing
 • 5.4. Fundusze mikropożyczkowe i poręczeń kredytowych
 • 5.5. Alternatywne źródła finansowania
 • Posttest do modułu 5
 • Moduł 6. Plan finansowy i prognozy
 • Pretest do modułu 6
 • 6.1. Nakłady inwestycyjne i źródła finansowania
 • 6.2. Koszty i sprzedaż
 • 6.3. Zasady tworzenia prognoz rachunku zysków i strat
 • 6.4. Prognozy rachunku przepływów pieniężnych
 • 6.5. Prognozy bilansu
 • Posttest do modułu 6
 • Moduł 7. Analiza efektywności inwestycji
 • Pretest do modułu 7
 • 7.1. Szacowanie przyszłej wartości i opłacalności przedsięwzięcia
 • 7.2. Analiza wskaźnikowa
 • Posttest do modułu 7
 • Moduł 8. Narzędzie edukacyjne