Studia przypadków

Wykreować innowacje [ilustracja do artykułu]

Nie jesteśmy na sprzedaż – mówi Piotr Barski, prezes i współzałożyciel firmy Prochimia Surfaces,  która dostarcza naukowcom z całego świata trudne do wytworzenia związki chemiczne. Dzięki nim mogą przeprowadzać badania prowadzące do innowacji.

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > Szkolenie: Biznesplan

Biznesplan

Szkolenie uczy, w jaki sposób sporządzać biznesplan dla przedsiębiorstwa. Uzasadnia, dlaczego biznesplan należy sporządzać regularnie, a nie tylko na potrzeby instytucji kredytujących lub finansujących. Wyjaśnia także, na przykładach, w jaki sposób dokonywać analiz niezbędnych do stworzenia biznesplanu. Pierwsza część szkolenia zapoznaje z rolą, funkcją oraz ogólnymi zasadami tworzenia biznesplanu. Omawia także strukturę standardowego biznesplanu. Kolejne moduły szkolenia wyjaśniają, w jaki sposób należy przygotowywać poszczególne części biznesplanu. Określają, jakie informacje należy zawrzeć w każdej z tych części oraz wyjaśniają, jak należy przeprowadzać niezbędne analizy. Szkolenie omawia także możliwe źródła finansowania dla MŚP. Zapoznaje z metodami przygotowywania prognoz finansowych oraz sposobami szacowania opłacalności inwestycji.
 • Lekcja instruktażowa
 • Moduł 1. Sporządzanie biznesplanu
 • Pretest do modułu 1
 • 1.1. Cel i korzyści z przygotowania biznesplanu
 • 1.2. Zasady budowy biznesplanu
 • 1.3. Struktura biznesplanu - główne elementy składowe
 • 1.4. Wdrożenie biznesplanu
 • Posttest do modułu 1
 • Moduł 2. Analiza firmy i produktu
 • Pretest do modułu 2
 • 2.1. Informacje o firmie
 • 2.2. Analiza SWOT- uniwersalne narzędzie analizy
 • 2.3. Charakterystyka produktu lub usługi w biznesplanie
 • Posttest do modułu 2
 • Moduł 3. Charakterystyka inwestycji
 • Pretest do modułu 3
 • 3.1. Przedmiot inwestycji
 • 3.2. Zasoby techniczne i ludzkie niezbędne do realizacji inwestycji
 • Posttest do modułu 3
 • Moduł 4. Analiza rynku i strategia marketingowa
 • Pretest do modułu 4
 • 4.1. Analiza rynku i konkurencji
 • 4.2. Analiza popytu
 • 4.3. Strategia marketingowa
 • Posttest do modułu 4
 • Moduł 5. Dostępne źródła finansowania
 • Pretest do modułu 5
 • 5.1. Kredyt - wprowadzenie
 • 5.2. Kredyt w praktyce
 • 5.3. Leasing
 • 5.4. Fundusze mikropożyczkowe i poręczeń kredytowych
 • 5.5. Alternatywne źródła finansowania
 • Posttest do modułu 5
 • Moduł 6. Plan finansowy i prognozy
 • Pretest do modułu 6
 • 6.1. Nakłady inwestycyjne i źródła finansowania
 • 6.2. Koszty i sprzedaż
 • 6.3. Zasady tworzenia prognoz rachunku zysków i strat
 • 6.4. Prognozy rachunku przepływów pieniężnych
 • 6.5. Prognozy bilansu
 • Posttest do modułu 6
 • Moduł 7. Analiza efektywności inwestycji
 • Pretest do modułu 7
 • 7.1. Szacowanie przyszłej wartości i opłacalności przedsięwzięcia
 • 7.2. Analiza wskaźnikowa
 • Posttest do modułu 7
 • Moduł 8. Narzędzie edukacyjne