Studia przypadków

Słoneczne megawaty [ilustracja do artykułu] Wspaniała historia uporu, ciężkiej pracy, talentu i organicznego sukcesu "made in Poland". Watt S.A. to liczący się na świecie producent kolektorów słonecznych,

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > PARP

PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy Ustawy z 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i rozwój zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. PARP jest także jedną z instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie działań finansowanych z funduszy strukturalnych.

Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki, zwłaszcza w zakresie wspierania rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, eksportu, rozwoju regionalnego, wykorzystania nowych technik i technologii, tworzenia nowych miejsc pracy, przeciwdziałania bezrobociu oraz rozwoju zasobów ludzkich.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości odpowiada za wdrażanie części współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wcześniej także Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich działanie 2.3 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”). Dotyczy ona doskonalenia kadr przedsiębiorstw, inwestowania w wiedzę, a także umiejętności pracowników i menedżerów. Ogólnym celem programu jest rozwój kapitału ludzkiego, promowanie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw i polskiej gospodarki poprzez wsparcie rozwoju zasobów ludzkich. Realizacja tych celów wymaga ścisłej współpracy instytucji szkoleniowych z przedsiębiorstwami, a także przygotowania rozległej oferty szkoleniowej. PARP realizuje wiele inicjatyw szkoleniowych, udziela wsparcia instytucjom szkoleniowym i innym podmiotom gospodarczym na organizację szkoleń.